Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB,,Rehatera” (toliau, UAB ,,Rehatera” arba ,,Įmonė”) jokiu būdu neperduoda Jūsų Asmens duomenų trečiajai šaliai be Jūsų aiškaus sutikimo.

UAB ,,Rehatera” nenaudoja Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be Jūsų aiškaus sutikimo.

UAB ,,Rehatera” nėra atsakinga už Jūsų asmens duomenų saugumą, jeigu duomenis Įmonei perdavėte naudojantis nesaugų būdą, pavyzdžiui: nemokamas viešas internetas, oro uosto interneto ryšys, viešosios susibūrimo vietos, viešasis transportas ir kita.

Įmonės internetiniame puslapyje radus trečiųjų šalių paslaugų aprašymus ar reklamas su nuorodomis į kitus internetinius puslapius, Įmonė niekaip nėra atsakinga už tų trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymo politiką, todėl tuo metu, kai esate peradresuojami į trečiosios šalies interneto svetainę, būtinai pasidomėkite tos trečiosios šalies asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Daugiau informacijos kaip Jūsų duomenys yra tvarkomi Įmonėje tiek elektroninėje, tiek ir popierinėje formoje gali gauti susisiekę info@rehatera.lt, arba apsilankę administracijoje: Užnerio 1-1, Kaunas.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos

Asmens duomenų valdytojas:

UAB ,, Rehatera”
Įmonės kodas: 304584922
Adresas: Užnerio g. 1-1, Kaunas

Rinkdami Jūsų duomenis mes vadovaujamės šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali;
Asmens duomenų saugojimo metu užtikrinamos tinkamos techninės ir organizacinės saugos priemonės jiems apsaugoti;

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, elektroninių ryšių įstatymu, e-Privatumo direktyva, Civiliniu kodeksu ir kitais, asmens privatumo teises apibrėžiančiais dokumentais.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

Peržiūrėti ir atsakyti atsiųstas užklausas;

Medicininių paslaugų teikimui ir paciento/kliento užklausoms, susijusioms su paslaugomis ar jų užsakymu, atsakyti;
Patalpų nuomos, sub-nuomos, paslaugų teikimo ar darbo sutarčių administravimui;
Personalo ir būsimų kandidatų darbo vietoms užimti asmens duomenų vidaus administravimo tikslu;
Svetainės lankytojų srauto skaičiavimo (statistikos) tikslu;
Teisinės prievolės vykdymo (mokestinės prievolės vykdymas, sąskaitų faktūrų pateikimas, išoriniai auditai ir kita) tikslu;

Asmens duomenų tvarkymo terminai:

Užklausų duomenys, kurie nėra susiję su paslaugos užsakymu, konsultavimu ar buhalterine-finansine atskaitomybe yra šalinami po 30 kalendorinių dienų.
Pirminė paslaugų užsakymų ir konsultacijų informacija: iki 3 mėnesių.
Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo saugomi : 1 metus (pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).
Finansiniai dokumentai (pinigų perdavimo-priėmimo kvitai, sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos faktūros) saugomi: 10 metų, nuo atlikto mokėjimo datos.

Telefoninių skambučių išklotinės saugomos: 30 kalendorinių dienų.
Paslaugų teikimo sutartys, įskaitant ir sub-nuomos sutartis, saugomos: penkerius metus po paslaugos teikimo pabaigos ar nutraukimo.
Slapukų ir kitų internetinių/elektroninių identifikatorių surinkti duomenys saugomi: iki dvejų metų.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui duomenys negrįžtamai sunaikinami. Kurį laiką duomenys gali likti serverių programinėje įrangoje, bet per trumpą laiką jie panaikinami negrįžtamai.

Kur saugome per mūsų interneto svetainę pateiktus jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi Europos sąjungoje esančiuose serveriuose, kuriuos valdome patys arba paslaugos teikėjai.
Mūsų verslo partneriai, kurie kai kuriais atvejais saugo asmens duomenis už mus, užtikrina tokį apsaugos lygį, kuris bent jau lygiavertis tam, kurį taikome UAB ,,Rehatera”.

Partneriai, teikiantys paslaugas ir gaunantys Jūsų duomenys

UAB ,,Mano daktaras” – teikianti www.manodaktaras.lt paciento į įmonė/įstaigą registracijos platformos paslaugą;
Telefoninio ryšio tiekėjas AB Telia Lietuva;
AB SEB Bankas, administruojantis mokėjimus;
Internetinio ryšio tiekėjas: Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB MEZON;
Internetinės svetainės palaikymo ir el.pašto paslaugos: UAB ,,Universalūs sprendimai”;
Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programos „Centas” techninę priežiūrą atlieka UAB ,,Docinta”.

Vaikų asmens duomenys

Prieš pateikiant duomenis UAB ,,Rehaterai”, asmenys, kurių amžius yra mažiau nei 14 metų, privalo tai atlikti pagal taikomus teisės aktus ir gauti atitinkamą tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą pateikti tokius duomenis mūsų įmonei.

Jūsų teisės:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti nėra reikalaujama pagal tam tikrą įstatymą.
3. Susipažinti su turimais apie Jūsų asmenį asmens duomenimis.
4. Perkelti Jūsų asmens duomenis.
5. Pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos Inspekcijai.

UAB ,,Rehatera” gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Privatumo politikos Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Įmonė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, o asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi. Prieštaraudami asmens duomenų tvarkymui, asmenys nesutinka su Taisyklėmisi ir kreipiasi telefonu, el. Paštu arba atvyksta į įmonės veiklos vietą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Įmonę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus, jeigu tokių būtų.

Baigiamosios nuostatos

Ši Politika gali būti atnaujinta, todėl maloniai prašome vis apsilankyti ir pasitikrinti ar esate susipažinę su naujausia Politikos versija. Esant esminiams pakeitimams, jus informuosime asmeniškai, pasitelkę turimus kontaktinius duomenis.
Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu.

Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@rehatera.lt

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-04-25